واحد تعمیرات و نگهداری

پایش سلامت کلیه تجهیزات و قالبها بر عهده واحد تعمیر و نگهداری است. فعالیت این واحد را می توان به دو بخش اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی دسته بندی نمود.

اقدامات پیشگیرانه با بهره گیری از برنامه مدون بازدیدهای دوره ای دستگاه ها و قالبها در قالب فرمهای بازدید روزانه و ماهانه انجام می پذیرد. این مستندات توسط واحد تضمین کیفیت تدوین گردیده است.

همچنین این شرکت با بهره گیری از توان فنی کارشناسان مجموعه و بهره مندی از تجهیزات قالبسازی، کلیه تعمیرات لازم را برای دستگاه ها، فیکسچرها و قالبهای فلزی و پلاستیکی را در داخل مجموعه انجام می دهد. این امکانات از یک سو سبب شده است تا زمان انجام تعمیرات و به تبع آن توقفات خط تولید به حداقل برسد و از سوی دیگر به دلیل حضور کارشناسان تصمیم گیرنده آشنا با فرآیند تولید، از هرگونه دوباره کاری و اتلاف سرمایه جلوگیری به عمل می آید.