واحد تضمین کیفیت

ارتقای مستمر کیفیت و حفظ رضایت کامل مشتریان مجموعه از اهداف اصلی شرکت است که این موضوع در سند خط مشی شرکت تصریح گردیده است. لذا پیاده سازی و استقرار یک سیستم کیفی قدرتمند و همه جانبه که تمامی ارکان مجموعه را رصد نماید و قادر به عارضه یابی و ارتقای کیفی سیستم باشد، بسیار ضروری است.

از این رو از سال 1394 نظام کیفی بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 توسط کارشناسان تضمین کیفیت شرکت پیاده سازی و اجرا شد.

کارشناسان کنترل کیفیت شرکت بر اساس مستندات و الزامات استاندارد استقرار یافته، کیفیت فرآیندها و محصولات را به طور دقیق رصد می نمایند.

یکی از مهمترین اسناد کیفیت در تولید قطعات، برنامه کنترل (Control Plan) است. در این سند کلیه آیتم های کنترلی مربوط به هر محصول شامل پارامترهای فرآیندی (همچون دما، فشار، زمان و …) و همچنین پارامترهای محصول خروجی هر ایستگاه (همچون شکل ظاهری، ابعاد کنترلی، بالانس، تاب و …) به همراه حدود مجاز تلرانسی و نیز درجه اهمیت هر آیتم آورده شده است.

در نهایت، محصولات نهایی نیز بر اساس مستند پر اهمیت دیگری به نام برنامه آزمایش (Test Plan) مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی که مشخص کننده تایید و یا عدم تایید محصولات است در گزارشی به نام Test Report آورده خواهد شد.